29 November 2013

SOAL BAHASA DAERAH KELAS 3 SD

Resik - resik

Suciani iku pancen bocah resikan. Jumbuh karo jeneng sing di paringake dheweke. Wiwit cilik Suciani wis diajari kulino resik wong tuwane. Pagaweane sing saben dina ditindak ake mesti tertib.

Tangi turu paturane ditebahi. Kemule dilimpit, bantal lan gulinge ditata apik. Sabanjure temuju jedhing raup sarta sikatan nganggo odhol. Sikatan untu kanggone wigati banget Amrih untu tetep resik ora gampang krowok lan lara untu. Suciani nyandak sapu nyaponi latar, ngepel jogan, ngelap meja kursi, lemari, lawwang lan cendela.
Sakwise rampung lagi ados. Nuli dandan nganggo seragamsekolah. Milih klambi lan rok sing resik. Rampung dandan banjur mangkat sekolah.
                                                                            
        (Gladi Jawi 3) Adi Perkasa

I.  Wangsulana pitakon ing ngisor iki
1.      Sapa sing mulang Suciani resikan ?
2.      Sing bener sikatan kuwi ping pira ....... ?
3.      Aranana 3 piranti kanggo reresik omah ?
4.      Yen males ngresiki untu apa akibate ?
5.      Kowe ngrewangi ibumu apa wae ?

II.  Wenehana tanda ping ( x ) ing aksara a, b, c utawa d minangka wangsulon sing bener !
6.      Suciani iku pancen bocah resikan. Tembung resikan kosok balene                               
a.       kemproh          b. croboh                     c. ngebreh                    d.  njembrung
7.      Nyunggi iku nggawa barang nganggo
a. slendang             b. Sirah                                    c. tangan                      d. pundhak
8.      Embah lungguh ing kursi
a. lenggah              b. langkung                  c. pinarak                     d. dhodhok
9.      Naga sari panganan sing saka glepung beras ing jerone diwenehi
a. iwak                   b. Gedhang                  c. endhog                     d. wortel
10.  Piranti kanggo ngresiki meja yaiku
a. sulak                  b. Sapu                                    c. serbet                       d. saputangan
11.  Istari nyirami kembang mlathi
a. jejer                    b. wasesa                     c. Lesan                       d. katrangan
12.  Wong sing pagaweyane nampani dhuwit ing swalayan
a. sopir                   b.pilot                          c. kusir                         d. kasir
13.  Kula aturi rawah wonten griya kula
Bakda magrib acara : walimah
Ukara ning dhuwur pin angka isine
a. layang                b. Layang ulem                        c. layang wasiat                       d. Layang gadhen
14.                                                                       http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbobUpMAZhAlMq5JsqHKfAlDX2YL72qOyzRMJqrJTIb0ZLtHMV
Kadadeyang ing sebelah bisa nyebabkake
a. penyakit                           c. watuk                      
b. sugih                                d. sesek           

15.  Bapak kondur jam 17.00. aku ..... sekolah jam 12.00
a. budhal                b. Mulih                       c. teka                          d. nunggu
16.  Paturonku tak tebahi saben dina
Tembung tebahi pada tegese
a. lempit                b. Gulung                     c. Resiki                       d. umbah
17.  Masak – sayur – lodhe – ibu – ing pawong
   1            2           3         4            5
Runtute sing bener
a. 1,2,3,4,5                        b. 4,1,2,3,5                  c. 5,4,3,2,1                  d. 4,3,2,1,5
18.  Bapak mancing ing tambak. Tembung mancing saka tembung lingga
a. pancing              b. wancing                   c. plencing                   d. dipancing
19.  Hadiah sing di wenehi kanggo daerah sing njaga karesikan
a. piala citra           b. Adipura                  c. kalpataru                  d. Adi yaksa
20.  Nyunggi – nyunggi wakul, kul .......
a. gembelengan      b. gelelengan                c. kapilengan               d. gemblelengan
21.  Suciani bocah resikan senengane nyapu lan mberseni awake mala diarani
a. kesed                 b. taberi                       c. sregep                      d. akas                        
22.  Bu bguru kula badhe matur tembung matur padha tegese
a. sanjang               b. kandha                     c. ngomong                  d. bejo
23.                                                                Yen di owahi aksara latin dadi
a. Budi tuku buku                                      c. Budi nata buku
b. Budi maca buku                                                d. Budi luru bukku
24.  Sing kalebu dolanan bocah wadon ……
a. layangan                        b. Golekan                   c. dodolan                   d. pasaran
25.  Kula diutus ibu tumbas gendhis
a. endhog              b. Uyah                                    c. Kopi                         d. gula
26.  Tanduran maneka warna ana manisa gambas, waluh jangan diarani
a. pala pendhem    b. Pala kitri                  c. Pala gumantung        d. Pala kasimpar
27.  Pak guru : “ ........ kowe ora mlebu sekolah?” ukara kanggo njangkepe
a. kenapa               b. Kapan                      c. Endi                                    d.apa
28.  Doni sregep sinau mula dadi bocah sing wasis. Wasis tegese
a.  gemi                   b. Sregep                      c. pinter                       d. trampil
29.  Yen weruh ana wong tuwo wuta arep nyabrang embong
a.       Meneng ae       b.biyantu nyabrangake            c. ndeleng wae             d. dakguyu
30.  Ngalor ngidul ngetan bali ngulon
Mrana mrene mung sak ....
  a. paran - paran     b. enggon-enggon        c. ngalor ngidul                        d. mabur kleper
31.  Sawahe bareng cukul kabeh dak sawang katon ijo
a. banget                b. memplak                  c. royo-royo                 d. mbranang
31.  Ana
Mancing kana iwak sepat
Iwak tawes mlebu wuwu
Kanca-kanca pengin sehat
Aja males nejikat
a.  Untu                   b. Sepatu                      c. jedhing                     d. kompor
32.  Latihan pramuka diwiwiti gawe barisan bunderan
Sing ngadag sisih gendera
a.  Bapak lan ibu                                       c. kakak pembina
b. Yandha lan bundha                              d. Bapak ibu guru
33.  Saiki – mas mardi – mancing – lagi – ing kali

a.       Saiki mas mardi lagi mancing ing kalib. mas mardi lagi saiki mancing ing kali
c. Mas mardi saiki lagi mancing ing kali
d. ing kali mas mardi lagi mancing saiki
35.                                                                      di tulis aksara latin
a.       Kawala nama                                       c. Na cala nawa
b.      Nawala maca                                       d. Nawala dawa

III.  isenans Ceceg –  ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing bener
36.  Pak guru nyerat ing blabag nganggo . . . . . . . . .
37.  Montor mabur kuwi mudhun ana ing . . . . . . . .
38.  Wong sing srakah marang dhuwit diarani mata . . . . . . . . .
39.  Papan kanggo wadha dara diarani . . . . . . . . .
40.  Yen aku sregep njaga karesikan, bakal . . . . . . . . .
41.  Sak durunge mulai lan mungkasi pelajaran aku  mesthi . . . . . . . . .
42.  Wayahe ketiga ngerak hawane . . . . . . . . .
43.  Taneman kang tinandur ing tegal sakliyane pari . . . . . . . . .
44.  . . . . . . . . . sing nyaponi latar iki mau
45.  Bocah sing gampang nangisan arane . . . . . . . . .

IV. Garapen manut perentahe kanthi bener !
46. Udalen manut dhapukan ukara ( J W L )
      Suciani nebahi kasure saben tangituru
47. Aranana jenising pakaryan sing mbok senengi papat wae ...
48. Kenapa kita kudu njaga karesikan
49. Tulisen nganggo aksara tekak sambung
            Gundhul gundhul pacul, cul gembelengan


Mau kunci jawaban soal bahsa daerah / bahsa jawa kelas 3 sd ? dibuat belajar ya... biar tambah pinter...

I.  
1.      Wong tuwane
2.      Loro sakwise mangan lan sadurungi turu
3.      Sapu, cikrak, kelut (terbuka)
4.      Untune lara, krowak
5.      (terbuka )
II.
6.   A
7.   B
8.   A
9.   B
10. A
11. B
12. D
13. B
14. A
15. B
16. C
17. B
18. A
19. B
20. D
21. C
22. B
23. B
24. B
25. D
26. C
27. A
28. C
29. B
30. A
31. C
32. A
33. B
34. C
35. D

III.
36.    Kapur / Spidol                                           41. Donga
37.    Bandhara                                                   42. Panas
38.    Mata dhuwitan                                          43. Palawija
39.    Pagupon                                                    44. Sapa
40.    Sehat / bregas waras                                  45. Gembeng
IV.
46.   Suciani                           : jejer
Nebahi                : wasesa
Kasure                : lesan
Saben tangi turu : katrangan waktu
47. (Terbuka asal baik misal : petani, dagang, ustad, guru)
48. Supaya sehat (terbuka)
49. Terbuka
50. Nyunggi2 pancul gembelengan, wakul glempang segone dadi sak ratan

0 komentar: